วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนี้อหา 15 หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

บทความที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสัมคัญของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน ฝึกปฎิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่ 1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วัตถุประสงค์ 1.ให้เข้าใจความหมายขอบข่าย และความสัมคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นบานของการสอน และการใช้สื่ออการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตรกรรมการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน
6.เพื่อให้ผูเรียนสามารถทำสื่อการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์แบบสัมผัสได้