วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3

แผนการสอน
1.จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนี้อหา 15 หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: